Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2006

 

 logo bir

 

Vedtægter 


§ 1.

 

Klubbens navn er: Birkerød Frimærkeklub, men kan også bruge navnet Rudersdal Frimærkeklub. Klubbens hjemsted er Birkerød dog efter 01.01.2007 Rudersdal Kommune. Klubben er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

 

§ 2.

Klubben har til formål at fremme interessen for filateli ved at afholde foredrag, byttemøder, konkurrencer, fremvisninger, udstillinger, anvisningssalg m.m. samt biblioteksvirksomhed.

 

Alle frimærkesamlere kan optages i klubben.

 

 

§ 3.

Klubben består af

·       en seniorafdeling (personer over 18 år) og

·       en juniorafdeling (unge mellem 8 og 25 år).

 

§ 4.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

§ 5.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel og har følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelse og revisor, jf. § 10.

 

§ 6.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages når mindst 1/4 af klubbens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af disse er for forslaget.

 

 

§ 8.

 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når det skønnes påkrævet, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer skriftligt ønsker dette ved motiveret dagsorden.

 

§ 9.

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af

·       formand og

·       4 bestyrelsesmedlemmer

 

 

§ 10.

Valgene foregår således:

·       Hvert år vælges formand

·       Hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

 

Endvidere vælges en suppleant til bestyrelsen, en revisor samt suppleant for denne.

 

§ 11.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin dagsorden. Der føres protokol over mødevirksomheden.

 

Klubben tegnes af formanden og kassereren eller tre medlemmer af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen udpeger leder af juniorafdelingen samt andre tillidspersoner.

 

 

§ 12.

 

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser for dubletcirkulationen og anden form for anvisningssalg samt provision herfor. Bestyrelsen er ansvarlig for forsikring af indleveret materiale.

 

 

§ 13.

Bestyrelsen skal bistå medlemmers efterladte ved realisation af filatelistisk materiale.

 

§ 14.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Der føres selvstændigt regnskab for juniorafdeling, dubletcirkulation, anvisningssalg, udstillingsvirksomhed o. lign. Regnskabsåret for disse særlige aktiviteter kan, hvis det er hensigtsmæssigt, aflægges for andre perioder end regnskabsåret.

 

Bestyrelsen kan til særlige formål hensætte midler, hvorover der føres selvstændigt regnskab.

 

§ 15.

Udmeldelse sker med 1 måneds varsel til udgangen af december måned.

 

Har et medlem - trods skriftligt påkrav - ikke betalt kontingent senest 3 måneder efter første opkrævning, bortfalder medlemskabet. Genoptagelse kan derefter først ske, når restancen samt kontingent for den mellemliggende tid er fuldt indbetalt.

 

§ 16.

Forslag til klubbens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 1/5 af medlemmerne ved fremsættelse af skriftligt motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage fra forslagets fremsættelse og med sædvanligt varsel.

Opløsning kan herefter ske, såfremt mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås der 3/4 flertal for opløsning uden at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 30 dage og med sædvanligt varsel indkalde til yderligere en ekstraordinær generalforsamling. Er 3/4 af de afgivne stemmer på denne for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved klubbens endelige opløsning overdrages alle dens aktiver til Danmarks Filatelist Forbunds Fond.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Klubbens vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 15. december 1941 og senest ændret den 13. marts 2006.

 

sign. Jørgen Saustrup

dirigent